In 3D

SLA-ABS-đáy-với-sơn-

Đáy SLA-ABS có sơn

SLA-ABS-một phần-màu tự nhiên

SLA-ABS một phần màu tự nhiên

SLA-ABS-part-with-paint

Phần SLA-ABS với sơn

SLA-ABS-còi-màu tự nhiên

Còi SLA-ABS màu tự nhiên

SLS-ABS-lọ hoa-sơn

Lọ hoa SLS-ABS bằng sơn

SLS-ABS-nhà-với-sơn

Nhà SLS-ABS bằng sơn

SLS-ABS-ổ cắm-với-sơn

Ổ cắm SLS-ABS có sơn

SLS-PC-trong mờ-nhà

Ngôi nhà mờ SLS-PC

SLS-Trắng-nylon-màu tự nhiên

SLS-Màu trắng nylon tự nhiên